Policy för personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter

Vi har stor respekt för våra kunders och webbplatsbesökares integritet. Denna policy ska på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s kommande integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till dataskyddsförordningen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Impera Kommunikation AB, org nr 556629-7098, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro (”Impera", "vi", "oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Impera.

KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta oss på dpo@impera.se eller via vanligt brev som skickas till Dataskydd, Impera Kommunikation, Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

VAD EN PERSONUPPGIFT ÄR

Personuppgifter är alla typer av information, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

ÄNDAMÅLET FÖR ATT SAMLA IN PERSONUPPGIFTER OCH VILKA UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Besök på webbplats & appar

För att du ska kunna använda vår webbplats och våra appar på det sätt vi avsett och för vi ska kunna utvärdera samt förbättra dessa tjänster så använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, och varje typ av cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökaren använts. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser och appar.

Kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon, formulär eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara andra uppgifter om dig som är relevanta för ditt ärende.

Nyhetsbrev

När du prenumererar på Imperas nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Vi kan även be om ytterligare uppgifter som exempelvis bostadsort och yrke, för att kunna skicka relevant information som är knuten till ort eller yrke.

Mässor & events

På mässor och events kan vi komma att samla in personuppgifter med syftet att informera om våra tjänster. Vi samlar även in personuppgifter för att kunna kommunicera om mässan eller eventet som sådant, både innan, under och efteråt. Det kan då handla om anmälningsbekräftelser, svar på frågor och utvärderingar. Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, yrkesroll, företagsnamn, postadress, e-postadress och eventuellt önskemål om specialkost.

Sociala medier

Vi använder oss av sociala nätverk i vår marknadsföring. Leverantörerna av dessa nätverk samlar in och behandlar personuppgifter från dig som användare av plattformen, för att kunna anpassa den totala tjänsten efter dina önskemål och ditt beteende. Vi samlar inte in personuppgifter från användare som besöker våra sociala konton utan att be om ett samtycke för varje specifikt fall, som exempelvis vid en mässa eller ett event. 

Rekrytering och jobbansökan

När du söker arbete hos oss, antingen via en annons eller spontanansökan, behandlar vi uppgifter om dig för att vi skall kunna bearbeta din ansökan, eller spara dina uppgifter för framtida möjligheter. Från och med din ansökan sparar vi dina personuppgifter i 4 år. 

HANTERING OCH LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

IMPERAS RÄTTSLIGA GRUND ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

Impera behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

AVTALSPARTNERS OCH IT-LEVERANTÖRER

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Ibland samarbetar vi med underleverantörer som finns både inom och utanför EU/EES. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i andra länder för att kunna genomföra arbetet på ett effektivt sätt. I dessa fall tar Impera, om inte annat särskilt anges, fullt ansvar för att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med rådande lagstiftning.

INTERNA IT-SYSTEM

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra säljstödsystem och i vårt kundtjänstsystem. Dessa system används av oss för att skapa en tydlig struktur kring våra leveranser och åtaganden, samt för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

MARKNADSFÖRING OCH PERSONALISERING

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Impera för att kontakta dig per post, e-post och SMS.

Om du har anmält dig till något av våra nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din kundhistorik hos oss. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig den information som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra tjänster och vår marknadsföring för dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer i vår cookiepolicy.

WEBBANALYSVERKTYG

Vi använder oss av externa systemverktyg för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Leverantörerna för dessa system hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

UTVECKLING AV TJÄNSTER OCH SERVICE

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra tjänster efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser.

KUNDSERVICE OCH SUPPORT

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. felanmälan. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

LAGKRAV

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

LAGRINGSTID

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I kunddatabasen sparas personuppgifter i 3 år efter att du slutat vara kund.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

IMPERA:S TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd” och ”dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med EU:s gällande integritetslagstiftning GDPR – kontakta gärna dataskydd@impera.se.

DINA RÄTTIGHETER

NÖDVÄNDIG HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH HANTERING MED STÖD AV SAMTYCKE

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. 

ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på dataskydd@impera.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

RÄTT ATT FÅ INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER VI HAR SPARADE OM DIG

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

- Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från Impera. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett meddelande via e-post. Märk brevet ”Begäran om personuppgiftsutdrag”.

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag - till personuppgiftsansvarig på Impera Kommunikation AB.

Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

........................................................

Ort, datum och namnteckning

........................................................

Namnförtydligande

........................................................

Personnummer

........................................................

Postadress

........................................................

E-postadress

........................................................

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

COOKIES

På impera.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy som ni kan läsa mer och ställa in i dina cookieinställningar.

KLAGOMÅL

Den som anser att ett företag bryter mot EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till dataskyddsförordningen, kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se.

Ska vi ta ett första möte?

Andreas Lockby
Webbanalytiker
Har du några frågor? Hör av dig till oss!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Andreas Lockby
Webbanalytiker
Har du några frågor? Hör av dig till oss!
E-post*
Telefonnummer
Meddelande:
Hur mycket omsätter ert bolag?
Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter.
Vad vi gör

Tillsammans gör vi bra affärer bättre

Vi gör allt för att hitta lösningar på dina affärsutmaningar. Vi lyssnar med stora öron, sätter oss in i din verksamhet och hittar tillsammans med dig nya affärsmöjligheter. Och vi lovar – vi har roligt på vägen dit. Hör av dig om du vill träffas på en kaffe eller te!

Nyheter, artiklar och kunder

Nyhet

Datadriven marknadsföring

Digital strategi

Digital marknadsföring